Splošni pogoji popotniške agencije Vivatreking

1. SPLOŠNA DOLOČILA


Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. prijavnice/voucherja, ki jo skleneta Vivatreking s.p.(v nadaljevanju Vivatreking) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Vivatreking, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V kolikorje v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev določeno drugače, velja določilo oz. navedba v programu. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanjatakrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Vivatreking in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.


2. PRIJAVA


Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Vivatreking, v poslovalnici Ljubljana. Plačilo ali delno plačilo turističnega aranžmaja velja kot prijava. Pogoji plačila so sestavni del turističnega aranžmaja, za večje skupine pa tudi pogodba.Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije Vivatreking za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 13 EUR na prijavnico (voucher). Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime inpriimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Od prijave lahko potnik odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja.


3. PLAČILO


Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Vivatreking oz. Vivatrekingprejme plačilo na svoj transakcijski račun. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 10-8 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (prijavnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom.


4. CENE


Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja ter veljajo od dneva objave programa. Vivatreking si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja,v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja mora Vivatreking potnika obvestiti najkasneje 20 dni pred odhodom. V skalsu z ZvPOT si agencija Vivatreking pridržuje pravico do odpovedi potovanja, če:-je ta možnost določena v pogodbi;-pogodba vsebuje določilo, da je potrošnik upravičen tudi do znižanja cene v skladu s 5. Odstavkom 57. D člena ZvPot; -pogodba vsebuje način izračuna spremembe cene.Nadalje je povišanje cen mogoče le, če organizator potovanja vsaj 20 dni pred pričetkom turističnega paketa o tem obvesti potršnika jasno in razumljivo na trajnem nosilcu podatkov z vkljuleno obrazložitvijo in izračunom povišanja. Če se cena poviša za več kot 8 % ceneturističnega paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. V skaldu s 3. Odstavkom 57. D člena ZvPot ali v skladu z drugim odstavkom 57. H člena istega zakona. Potrošnik lahko v razumnem roku, ki ga določi organizator potovanja, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. Če potrošnik v postavljenem roku ne odgovori, se šteje, da odstpa od pogodbe. Če si organizator pridrožuje pravico do povišanja cene, ima potrošnik pravico do znižanja cene,če pride do znižanja zadevnih stroškov (5, odstavek 57. D člena ZvPot). V primerih znižanja cene iz prejšnjega odstavka, lahko organizator potovanja od zneska, ki ga dolguje potrošniku, odšteje dejanske administartivne stroške, ki jih je z znižanjem cene imel. Na zahtevo potrošnika, organizator potovanja predloži dokazila o teh administartivnih stroških ( šesti odstavek 47 .d člen ZvPot).


5. POSEBNE STORITVE


Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Vivatreking v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.


6. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA


Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V kolikor potnik odpove potovanje na svojo željo, je upravičen do povračila vplačanega zneska. Višina vračila je odvisna od časa, v katerem je potnik odpovedal aranžma: . do 30 dni pred odhodom znašajo stormo stroški 30% vrednosti aranžmaja . 29 dni pred odhodom do vključno 8 dni pred odhodom znašajo storno stroški 80 % vrednosti aranžmaja . od 7 do en delovni dan do 19:00 pred odhodom -90 % od cene aranžmaja (razen če program ne predvideva drugače) · na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100 % od cene aranžmaja(razen če program ne predvideva drugače) Višino stroškov obodpovedi zaračunava Vivatreking v odstotkih od celotne cene aranžmaja, ne glede na to, kolik delež je bil plačan do dneva odpovedi. Za skupine se lahko odpovedni riziki opredelijo s posebno pogodbo tudi drugače. Za vsako rezervacijo, kakor tudi za vsako spremembo rezervacije, se zaračunava 13 EUR po voucherju.


7. ZAVAROVANJE ODPOVEDI POTOVANJA (riziko odpovedi)


Vsak potnik se lahko zavaruje za primer odpovedi aranžmaja, če nastopi: · smrt, nesreča ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, kar zavarovancu onemogočapotovanje · hujša nesreča ali smrt ožjih svojcev, kar zavarovancu onemogoča potovanje. Višina vplačila za zavarovanje škodnega dogodka znaša 5% vrednosti celotnega aranžmaja. Ne glede na plačano zavarovanje odpovedi potovanja ima Vivatreking v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 13 EUR po napotnici / voucherju. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega zavarovanja odpovedi. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagiplačanega zavarovanja odpovedi. V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil zavarovanja odpovedi, ima Vivatreking pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne Vivatreking potniku.


8. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA


V skladu z 57. Členom ZvPot je določeno, da orgabizator potovanja lahko odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in potrošniku vrne vsa plačila, ne da bi moral potrošniku povrniti škodo, če:-Organizator potovanja zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ne more izpolniti pogodbe o paketnem potovanju in o odstopu od pogodbe obvesti potrošnika prd začetkom paketa brez nepotrebnega odlašanja;-Se ni zbralo najmanjše število oseb, navedenih v pogodbi o paketnem potovanju in organizator potovanja obvesti potrošnika o odstopu od pogdbe v pogodbeno dogovorjenem roku, vendar najpozneje:a) 20 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od 6 dnib) 7 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od 2 do 6 dnic) 48 pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od 2 dni


9. NAMESTITEV


Praviloma je gost dolžan izprazniti sobo do 10. ure oziroma se lahko vseli v sobo po 14. uri. V primeru spremembe namestitve je organizator dolžan gosta namestiti v objektu iste ali boljše kategorije. Za hišni red ali spremembe hišnega reda Vivatreking ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

10. POTNI DOKUMENTI


Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Vivatreking za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Vivatreking po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Vivatreking, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje Vivatrekinga pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov Vivatreking potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.


11. CARINSKI PREDPISI


Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise, v nasprotnem primeru nosi vse stroške in posledice sam


12. ZDRAVSTVENI PREDPISI


V primeru, da sov programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo -rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Vivatreking ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.


13. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM


Za potovanja in počitnice z organiziranim prevozompotnik prejme končno OBVESTILO najkasneje teden dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejm, ga prosimo, da obišče na svojo prijavno mesto. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.


14. REKLAMACIJE


V ZvPot je določeno, da potrošnik brez nepotrebnega odlašanja, pri čemer se upoštevajo vse okoliščine primera, obvesti organizatorja potovanja o vseh neskaldnostih, ki jih ugotovi med izvedbo potovalnih storitev, vključenih v pogodbo. Organizator potovanjamora v razumnem roku odpraviti neskladnosti (57. E člen ZvPot). Peti odstavek b 57. F člena ZvPot določa, da potrošnik lahko zahteva znižanje cene ali povrnitev škode zaradi neskladnosti s pogodbo o paketnem potovanju v dveh letih od nastanka neskladnosti. V skladu s prvim odstavkom b 57. F člena ZvPot lahko organizator potovaja s pogodbo o paketnem potovanju omeji višino denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo, ki ne sme biti večjaod 3 x zneska celotne cene turističnega paketa, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti.


15. UPORABA PODATKOV


Vivatreking vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje


16. PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PO INTERNETU


V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja po INTERNETU, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba.


17. POSEBNA DOLOČILA POPOTNIŠKE AGENCIJE VIVATREKING


Potnik ob prijavi na potovanje soglaša s splošnimi pogoji popotniške agencije Vivatreking, ki predvidevajo udeležbo na pohodniških (treking) potovanjih na osnovi lastne odgovornosti. Popotniška agencija Vivatreking se obvezuje, da so vodniki/vodnice ustrezno usposobljeni za vodenje potnikov na razpisanih pohodniških (treking) potovanjih, kar predvideva ustrezno licenco za planinskega vodnika po kategorizaciji Planinske zveze Slovenije ter Gospodarske zbornice SLovenije. Potnik je dolžan na destinaciji upoštevati navodila in priporočila vodnika, v nasprotnem primeru vodnik na destinaciji lahko sprejme ustrezne ukrepe zoper posameznika (tudi prepoved udeležbe na treking/pohodniških izletih v okviru potovanja). V primeru, da se potnik na destinaciji, zaradi subjektivnih razlogov (slaba fizična pripravljenost, neustrezna obutev in oprema ali drugi subjektivni razlogi), ne more udeležiti treking izletov, vodnik ni dolžan skrbeti za njegovo dnevno udejstvovanje izven predvidenega program